Körlevél 2011. pünkösd

 

 Kedves Barátaink és Jótevőink!

 Idén a pünkösdi gondolatot Pilinszky Jánosnak még 1960-ban, az Új Emberben megjelent írásából veszem: “A Fiúisten megváltói művét szinte azonnal nyomon követi a Szentlélek eljövetele, mit költői szavakkal bátran nevezhetnénk az értelem megváltásának. S az értelem ellen lázadó szekták, korok, áramlatok ellen sose lankadt ezt hangsúlyozni: a megvilágosodott értelem sorsdöntő szerepét életünkben.Szentatyánk, XVI. Benedek pápa  is gyakran felhívja figyelmünket a szekuláris szellem veszélyeire mai világunkban.

Veni Sancte Spiritus!

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy P. Provinciális Forrai Tamás Gergely biztatására a fiatalabb generáció magyar jezsuitái közül is mind többen bekapcsolódnak az Életrendezés Házában a lelkigyakorlatok vezetésébe, illetve kisérésébe. Mivel ő maga is a fiatalabb generációhoz tartozik, az ő nevét is örömmel látjuk azok között, akik a jelen évben lelkigyakorlatokat kísérnek. Öröm számunkra az is, hogy az Életrendezés Háza megszépült, virágos ládák szegélyezik a teraszt, a kápolnánk valamint a konyhánk berendezése is tovább fejlődött, és a közeli nagycsaládos közösség szívesen jön hozzánk, különösen a vasárnapi szentmisékre. Természetesen így is marad még sok tennivaló, hogy fejlesztési tervünket tető alá hozzuk. Erre a szándékra továbbra is kérjük barátaink imáit és jótevőink támogatását.

Végül be szeretném jelenteni, hogy a nyáron ismét Torontóba kell mennem és ott a magyar jezsuiták által vezetett Szent Erzsébet plébánián kell kisegítenem, majd hazajövet Dobogókőn a jezsuitáknak tartott és Mustó Péter atya által irányított 8 napos lelkigyakorlaton veszek részt. Végül Budapest környékén nekem kell tartani egy 3 napos lelkigyakorlatot. Így július 25 és szeptember 9 között nem tartózkodom az Életrendezés Házában. Kérem, hogy ebben az időszakban ne keressenek az ÉH-ban.

A Szentlélek megvilágosító és megszentelő kegyelmét kérve mindannyiunk számára, imádságos szeretettel köszöntöm Barátainkat és Jótevőinket:

 Nemesszeghy Ervin S.J. az Életrendezés Háza lelkésze

 ***

Kedves Barátaink!

Most csak röviden, lelkigyakorlatos programjainkhoz kapcsolódóan szeretnék egy kis kiegészítő információval szolgálni. Bizonyára ti is sejtitek, vagy tudjátok, hogy a jezsuiták számára is problémát okoz a hivatás hiánya. Én leginkább akkor szembesülök ezzel, mikor lelkigyakorlatainkat szervezem. Bár sokan örömmel jönnének, de rengeteg munkájuk, elfoglaltságuk miatt több visszamondást kapok, mint pozitív választ. Számunkra nagyon fontos, hogy lelkigyakorlatos kínálatunkban kellő számú és változatos programmal tudjuk ide hívni mindazokat, akik lelkileg töltekezni szeretnének. A Provinciális atya és a rendi konzultus támogatásával ezért döntöttünk úgy, hogy jövőben több alkalommal hívunk lelkigyakorlatok vezetésére megfelelően képzett egyházmegyés papokat, és világi személyeket.

A most februárig meghirdetett lelkigyakorlatos kínálatunkban megtaláljátok Bayer Róbertné Mari és Török Csaba lelki kísérésében meghirdetett lelkigyakorlatokat. Mari és Csaba már sok gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek a személyes lelki kísérésben, több alkalommal voltak házunkban is, és segédkeztek személyesen kísért lelkigyakorlatainkon. A napi szentmiséket és a gyónási lehetőséget Ervin atya biztosítja majd lelkigyakorlataikon.

Fodor János atya először fog nálunk lelkigyakorlatot kísérni. Ő a Veszprémi Egyházmegyében lát el plébánosi feladatokat. Jálics atyánál Gries-ben töltött fél év, és több éves meditációs, szent ignáci lelkigyakorlatos tapasztalattal kapcsolódik be Házunk életébe. Augusztus 7-12-ig várunk szeretettel mindenkit a nálunk első ízben adott csendmeditációs lelkigyakorlatára.

Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni azoknak a jezsuita atyáknak, akik rendszeresen áldoznak idejükből, arra, hogy házunkban lelkigyakorlatot kísérjenek.

Rövidesen szeretnénk egy színes prospektust is megjelentetni házunkról, melyhez kérnénk azok segítségét, akik rendelkeznek olyan digitális fényképekkel, melyek itteni lelkigyakorlatokon készültek. Elsősorban olyan képeket várunk, melyek házunk életét, a lelkigyakorlatok belső világát ábrázolják. Kérjük, hogy az alkalmasnak ítélt felvételeket e-mail címünkre juttassátok el.

Házunk hamarosan új honlappal jelenik meg, mely a szintén megújuló jezsuita honlapon belül lesz elérhető. A bővebb információban és képanyagban is gazdagabb oldallal próbáljuk meg online módon is elérhetőbbé tenni programjainkat, hivatásunkat, megosztani veletek a hétköznapjainkat. A facebook.com közösségi oldalon is megtaláltok minket (Életrendezés Háza), és aktuális lelkigyakorlatainkat.

Pünkösd ünnepén minden kedves Barátunk számára kívánom a Szentlélek kegyelmeinek kiáradását.

Családom és munkatársaim nevében is sok szeretettel:

Piffkó László

Fogadjátok szeretettel Vácz Jenő SJ atya pünkösdi gondolatait, melyet a püspökszentlászlói otthon idős szerzetes nővérei számára prédikált még az 1980-as években.

Forrás: www.vaczjenosj.blog.hu

Kedves Testvérek!

Az egyik legcsodálatosabb szentírási hely ez a pünkösdi leírás. Együtt voltak a tanítványok, egy akarattal imádkoztak. Gondoljuk csak bele magunkat ebbe az együttlétbe, ahogyan ők imádkoztak – azok után, ami mögöttük van már. Evvel a Jézussal, akin keresztül Isten országa elérkezett számukra a földre. Az a Szentlélek, akit várnak, már ott van a szívükben, és az imájukat már vezeti. Már világosságot kelt bennük. Már ösztönzi, indítja, vezeti őket, hogy mit tegyenek. De valami, valami még nincs úgy, ahogy kell lennie. Még az imájukban valami hátráltatja őket. Talán még mindig van bennük félelem. Hiszen egy kis csoport csak, ott a zsidóság fővárosának egy elrejtett, egy föl nem tűnő házában, egy teremben. A benső teremben.

Gondoljuk bele magunkat: kis csoport a maga egyszerűségében; egyszerű emberek, nem tudnak nyelveket, nem értenek ahhoz, ami a világban történik akkor ottan. A népük körében ott van az a feszültség, mint egy méhkasban: az egész nép akkorra várta a megváltót – egyik így, a másik úgy. Az egyik erőszakkal, a másik imával, félrevonulva – az esszénusok –, valamit éreztek, hogy rajtuk keresztül kell eljönni valami rendkívüli, csodálatos nagy dolognak, betörni Istennek az emberi világba.

És ott van fölöttük a megszálló hatalom vasökle és légiói, és nem látnak világosan, nem tudják a dolgokat – de a föladat ott áll előttük: rajtuk keresztül kell eljönni a világba Istennek. És most itt vannak mind, érzik a föladat óriási nagyságát, súlyát, és érzik a maguk kis tehetetlenségét, szegénységét. Nem ők lettek ennek a világnak a szele, a tüze, az élő vize, hanem mögöttük, a lelkük mélyén ott zúgnak ezek a vizek, ott kell felgyulladni annak a tűznek, és a viharnak ott kell valahogy betörni ebbe a világba. De még ott vannak az akadályok. Még ott van a félelem, a kicsiségük tudata; így imádkoznak Máriával, Jézus anyjával együtt. Kérik Istent, hogy merüljenek bele a lélekbe, keresztelkedjenek meg. Megkeresztelkedni, baptizmein, azt jelenti, hogy vízbe merülni. Most nekik kell a lélekbe merülni, hogy eltűnjön belőlük minden akadálya az Isten országának.

S amint így imádkoznak, ott van már a lelkükben az Úr Jézus biztatása: várják a Szentlelket, addig ne mozduljanak, addig úgyis hiába minden. Itt történik meg az, amit leír a Szentírás: az áttörés. Hogy a szegény kis emberi eszközökre, amelyeket az Úr Jézus nevelt, vezetett, akikre rábízta Isten országának a titkait, most mérhetetlen gazdagság zúdul.

Bekövetkezik a pünkösdi csoda, pünkösd misztériuma, titka: a szegényeken keresztül hallatlan gazdagság tölti el az emberiséget. Nem lehet ezt a gazdagságot igazán másképp megfogni, mint azokon a szavakon meg képeken keresztül, amiket a Szentírás jelez: vihar, szélzúgás. Olyan erejű szélzúgás ez, hogy megremeg a helyük, ahol vannak. És tűz, hatalmas tűz, láng jelenik meg, és abból jut mindenkire, akik ott vannak. Betölti a házat, amelyben vannak. Az élő víz már mindegyikükben ott csobog Jézus Krisztus szavai nyomán. Most az egész házat – és az egyházat – betölti ez a vihar, ez a tűz, és leszáll mindegyikük fejére, hogy rajtuk keresztül menjen tovább. Ez történik meg itt, és innen árad ki aztán az egész világra, az egész emberiségre. Most is folytatódik: pünkösd van most is.

Pünkösd van most is, pünkösd van itt nálunk is kedves jó nővérek, kedves jó testvérek.

Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a dolog lejátszódik itt. Mi is együtt vagyunk itt imádságban. Egy szív, egy lélek. Ami elválaszt bennünket, azok kis semmiségek: egyiknek ez az öröklött szokása, a másiknak amaz; értelme, gondolkozása, a jellege, ahogy cselekszik, különbözik. De ugyanaz a hit, ugyanaz a törekvés, ugyanaz a Jézus, Isten országának ugyanazok a titkai élnek mindnyájunkban. Igen, mi is imádkozunk, és átérezzük a kicsiségünket. Mi mit jelentünk ebben a világban? Mint az a maroknyi tanítvány a zsidóság forrongása, fővárosa közepette. És abban a hatalmas Római Birodalomban elvesztek ők. Mi mit jelentünk itt? Egy maroknyi idős nővér, meg akik ide jönnek hozzánk, közénk. Érezzük a kicsiségünket, érezzük a gyöngeségünket, erőtlenségünket. De olyanok vagyunk, mint a csap. A csapban éppen csak egy kis vizecske jelenik meg. De mögötte? Egy hatalmas vízvezeték, egy kimeríthetetlen forrás. Így vagyunk Isten kezében mi is. Minket csak egy kis lélek tölt be, a mi kis lelkünkre terjedő Szentlélek-világosság, Szentlélek- fényesség, Szentlélek- tűz, szeretet, tudás, ismeret, titkok birtoklása, akarat. De mögöttünk? Ezt kell ma megéreznünk, testvérek, hogy mögöttünk ott van a hatalmas szélvihar zúgása.

Isten örök akarata, hogy az ő örök életét árassza bele az emberi életbe, az emberi világba – de rajtunk keresztül, akik hiszünk. Élő vizek forrása – mondja az Úr Krisztus. Aki hisz bennem, abban élő víz forrása fakad föl. Mondhatta volna az Úr Jézus azt is, hogy tűztenger van mögötte, és lángnyelv száll a lelkére és gyújt a lelkében lángot; mondta is. Tűzcsóvát jöttem dobni ebbe a világba, és azt akarom, hogy fölgyulladjon és égjen.

Ezek az élet elemei. A levegő, ami nélkül nem lehet lélegzetet venni se. A víz, ami nélkül nincs élet. A tűz, ami nélkül nincs meleg. De az Úr Jézus Krisztus azt is mondta, hogy ő kenyér. Étel, élet – vegyétek, egyetek-igyatok az Isten országának az asztalánál. Teljetek be! Joel próféta is mondja, hogy jön majd az idő, amikor gyerekek, ifjak és vének betelnek mind Szentlélekkel és jövendölni fognak, prófétálni fognak, mondják az Isten nagy titkait.

Ennek kell megtörténni bennünk, drága jó nővérek, testvérek. Hogy a mi kis hibáinknak, akadályainknak falán keresztültörjön a Szentlélek.

A napokban itt dolgoztam. Kedves vendégeink, akik a villanyszerelést csinálják, épp a kábeleket forrasztották össze. A forrasztócsapjuknak valami baja lett; a gázpalackból nem tudott kijönni a gáz. Akkor fújták a csapot, forgatták, csak nem jött. És akkor azt mondta az egyikük, hogy nincs-e egy tű? Hoztam nekik egy tűt. S azzal a csapnak a finom nyílásába belenyúltak. Valami kis szenny lehetett, ami eldugaszolta azt a finom kis nyílást. Amikor eltávolították ezt onnan, akkor megindult a gáz, jött a láng és tudtak forrasztani, ment újra a munka.

Lehet, hogy bennünk is ilyen kis akadály van. Egy kis harag, ellenségeskedés, bosszankodás vagy kishitűség akadályozza, hogy Isten öröme, ereje, tüze betöltsön bennünket. Tűnjön el az most, ezen a pünkösdön!

Ne nézzük a rosszat, hogy milyen kis hibáink vannak, milyen akadályok, ez miért ilyen, miért olyan, ne bosszankodjunk, ne csüggedjünk, hanem mint az Úr Jézus mondta: túláradó legyen a mi igaz voltunk, és akkor érződik meg ebből a csöppnyi kis közösségből, hogy mi van mögötte, mögöttünk. Az Isten egész országa van mögöttünk.

Azért könyörgünk most, hogy az egész hát beteljen Isten lelkével és erejével. Amikor a hitünket kifejezzük, belépünk Isten országába, és Isten országának a titkai hívnak meg bennünket.  Amen.