Körlevél 2006. pünkösd

 

A Szentlélek, mint reményünk forrása

Kedves Barátaim! Pünkösd szép ünnepkörében a Szentlélekről, mint a reményünket élesztő, újító, bátorító Lélekről szeretnék szólni hozzátok.

Azt olvassuk az Apostolok Cselekedeteinek 2. fejezetében, hogy az apostoli közösség és mindazok, akik Jézus barátai voltak, együtt imádkoztak Jeruzsálemben, amikor heves szélzúgás közben és leereszkedő láng-nyelvek kíséretében, mindegyiküket betöltötte a Szentlélek… És mit látunk? A félénk, bátortalan, reményükben ingadozó tanítványokból Krisztus bátor tanúi lesznek! Péter apostol elmondja első pünkösdi beszédét, és hallgatói közül több ezren megkeresztelkednek.

De ne gondoljuk, hogy a Lélek csak az újszövetségben munkálkodott. Isten teremtő Lelke már ott lebegett a vizek felett a teremtéskor és a káoszból rendet alkotott: a különbözőségben megalkotta az egységet. Ő hozta létre a Szűzanya méhében az isteni és emberi természet személyi egységét Krisztusban és reményünk alapját a megváltásra. És az Ige testté lett és közöttünk lakozott.(Jn 1,14)

Szintén János evangéliumában olvassuk, hogy az Úr Jézus, mielőtt szenvedett és meghalt értünk, megígéri, hogy elküldi a Szentlelket, mint Vigasztalót, aki megtanít minket minden igazságra, és eszünkbe juttat mindent, amire szükségünk van. Az Úr Jézus azért teszi ezt, mert nem akar bennünket árván hagyni. Valóban, mennyire szükségünk van erre az állandó jó Barátra a mai világban is, amikor annyi a gond, a betegség, a bizonytalanság, a munkanélküliség. Amikor annyi a kiábrándult, reménytelen ember, akik reménytelenségükben értelmetlennek látják életüket és ezért talán alkoholizmusba, kábítószerezésbe, vagy talán öngyilkosságba menekülnek. Hányan vannak, akik kétes „értékek”-be helyezik reményüket: anyagi javakba, melyet a moly és rozsda megemészt, vagy a forgandó szerencse elvesz tőlük. És valljuk be, hányan vannak még a keresztények között is lehangoltak, elkeseredettek, reménytelenek. Ezért imádkozzuk: Jöjj reményünket újító és élesztő Lélek!

Kedves Barátaim! Hát figyeljünk a Lélek szavára! A jóra, a szépre, a nemesre, a csöndes áldozatra, a megbocsátásra indít a Lélek sugallataival. Arra, hogy ott keressük boldogságunkat és reményeinket, ahol igazak az örömök! Mert ha a Lélek indításait elfogadjuk, elárad a szívünkben a béke, az öröm, és megújul reményünk.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindnyájatoknak áldott, szép pünkösdi időszakot:

Ervin atya

Kedves Barátaink!

Csak pár szóban, röviden szeretnélek tájékoztatni benneteket a legfontosabb történésekről.

Munkatársi körünkben június 1-től változás történt, mivel Váriné Margó nyugdíjba ment. Margó több mint 6 évig állt az ÉH és az ide érkező vendégek szolgálatában. Munkáját végig készségesen, odaadással, szeretettel végezte. Az ÉH stabilitásának megteremtése volt legfőbb feladatunk, mikor munkatársunk lett, az Ő biztos jelenléte, kitartása ennek megvalósulásában meghatározó volt. Kívánjuk a jó Isten áldását az Ő további életére és kérjük, hogy kegyelmi ajándékaival sokszorosan jutalmazza meg azt a szolgálatot, melyet az ÉH-ban és ezt megelőző munkahelyein végzett. Nem búcsúzunk tőle, hiszen otthonát pár ház választja el az ÉH-tól, így reméljük, hogy továbbra is gyakran találkozhatunk vele.

A köszönetnyilvánítás után pedig a köszöntés szavai szólnak Kecskeméti Mártinak, aki ezentúl Margó megüresedő helyét tölti be házunkban. Hódmezővásárhelyről érkezett hozzánk, és ezentúl Ő is az ÉH lakója a szolgálati lakásban. Barátunkat, évente visszatérő lelkigyakorlatozónkat köszöntjük az ő személyében. Kívánjuk, hogy sok öröme teljen az itteni szolgálatban, találjon nálunk igazi otthonra és igaz barátokra.

Laurinyecz Edit munkatársnőnknek pedig gratulálni szeretnénk abból az alakalomból, hogy egy hete  jeles államvizsgát tett, és négy év tanulmányi idő után megszerezte a diplomás ápolói képesítést. Ezúton szeretne Ő is köszönetet mondani mindazoknak, akik imáikkal segítették Őt e diploma megszerzésében. Részünkről ebbe az örömbe egy kis aggodalom is keveredik, reméljük, hogy következő leveleinkben nem az Ő szolgálataiért kell köszönetet mondanunk. Én mindenesetre tűzzel-vassal megpróbálom távol tartani az állásajánlat tevőket.

Hála Istennek Baráti Körünk szépen gyarapodik, listánkon már 2000 címet számlálunk. Viszont ez azzal jár, hogy egy-egy ilyen körlevél postai eljuttatása minden címre, egyre komolyabb költséget jelent házunk részére. Szeretnénk a jövőben e kiadásunkon spórolni oly módon, hogy akik rendelkeznek e-mail címmel azoknak elektronikus úton juttatjuk el leveleinket. Ezúton kérünk mindenkit, akik postai és e-mail címükre is kapják leveleinket, illetve azokat is, akik rendelkeznek e-mail címmel, csak még nálunk nincs nyilvántartásban, hogy ezt e-mailen jelezzék felénk. Értesítésetekben adjátok meg postai és e-mail címeteket is, hogy az azonos nevek között is különbséget tudjunk tenni. Meglévő címlistáink alapján nem merünk vállalkozni a szétválogatásra, mert nem biztos, hogy ugyanazon név ugyanazt a személyt takarja.

Minden kedves Barátunk számára kívánok áldott pünkösdi időt, tartalmas, élményekben gazdag szép nyarat.

Szeretettel: Piffkó László

Püspökszentlászló, 2006. június 7.